Notarius Publicus

This information is also available in English.

Länsstyrelsen utser notarius publicus som är en person som har i uppdrag att hjälpa allmänheten med att kontrollera och intyga sanningen i olika uppgifter. Vi kan hjälpa dig bl.a. med att bestyrka namnunderskrifter, att bekräfta att någon är behörig att utföra vissa åtgärder (t ex firmatecknare eller att någon har kompetens eller tjänsteställning att företräda någon), kontrollera lotteridragningar, närvara som vittne i vissa fall (t ex vid anbudsförfaranden), utfärda apostille m.m.

Notarius publicus är behörig att arbeta även utanför sitt område vilket innebär att vi vid behov kan hjälpa dig som är bosatt utanför Kalmar län också.

Inför ditt besök hos notarius publicus

 • Notera att notarius publicus inte kan hjälpa dig med att översätta handlingar. Auktoriserade översättare hittar du på Kammarkollegiets hemsida.  
 • Tänk på att ha med dig giltig svensk legitimationshandling eller internationellt pass som styrker din identitet.
 • Vid bestyrkande av fotokopior – ta alltid med den originalhandling vilken ska kopieras. Vi tar kopior och utfärdar intyg samt stämplar.
 • Vid bestyrkande av namnteckning – bestyrkande av namnteckning innebär att vi bevittnar din underskrift. Du måste därför infinna dig personligen och skriva under din handling.
 • Vid bestyrkande av vissa fullmakter och levnadsintyg – en del handlingar innehåller personuppgifter om fullmaktsgivaren som notarius publicus ska bestyrka. Utöver legitimation måste du i sådana fall ta med dig ett underlag som visar att dessa uppgifter är korrekta, vanligen ett personbevis från skatteverket.
 • Vid bestyrkande av en firmateckning – krävs registerutdrag från Bolagsverket som visar vem eller vilka som tecknar företaget. Registreringsbeviset får inte vara äldre än tre månader.

Apostille

Enligt en internationell överenskommelse kan en apostille utfärdas på handlingar som ska uppvisas i ett annat konventionsland (gäller endast för länder som anslutit sig till Haag konventionen om slopande av kravet på legalisering). När en handling fått en apostille-stämpel, krävs normalt inget ytterligare godkännande från UD eller utländsk ambassad. I Sverige är det endast notarius publicus som får utfärda apostille.
Att ett dokument förses med apostille innebär att notarius publicus intygar vilken myndighet som utfärdat handlingen, vem som undertecknat och i vilken egenskap samt att handlingen har myndighetens stämpel/sigill. Det är därför ett krav för utfärdande av apostille att dessa uppgifter framgår av handlingen.

Exempel på handlingar som kan erhålla apostille direkt:

 • Handlingar utfärdade av statliga myndigheter (t.ex Skatteverket, Bolagsverket, Socialstyrelsen)
 • Registerutdrag (t.ex personbevis och utdrag från belastningsregistret)
 • Domstolshandlingar (t.ex äktenskapsskillnad från tingsrätten)
 • Betyg/intyg från svenska universitet, högskolor, kommunala skolor (inte friskolor)
 • Handlingar undertecknade av en annan Notarius Publicus
 • Handlingar undertecknade av svensk handelskammare
 • Utdrag ur dop, födelse- och vigselbok från pastorsämbetet, vigselbevis/vigselattester från svenska kyrkan och borgerliga vigselförrättare (ej från frireligiösa eller utländska trossamfund)

Varje handling behöver förses med följande för att apostille ska kunna utfärdas:

 • Stämpel i original från utfärdande myndighet där myndighetens namn framgår,
 • Namnteckning och namnförtydligande på behörig myndighetsperson som försett handlingen med stämpel,
 • Personens befattning vid myndigheten.

Kontaktuppgifter biträdande Notarius Publicus

Advokat Nelly Rasmussen Sjöstedt, Advokatfirman Kronan i Kalmar.
Postadress: Box 18, 391 20 Kalmar
Skicka sms för tidsbokning: 070-88 30 226
E-post: nelly.rasmussen.sjostedt@advokatfirmankronan.se

Relaterade länkar

Kammarkollegiet (här finns auktoriserade översättare):
www.kammarkollegiet.se

Länsstyrelsen (här finns förteckning över övriga Notarius Publicus i Kalmar län):
https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/samhalle/branschtillstand/notarius-publicus.html

Utrikesdepartementet, juridiska expeditionen:
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/utrikesdepartementet/legaliseringar/

Haag konferensens webbplats (”Apostille”-lista med samtliga konventionsländer):
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=41