Socialrätt

När fråga uppkommer om tvångsvård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lag om vård av missbrukare (LVM) eller lag om psykiatrisk tvångsvård kan domstolen förordna ett offentligt biträde. Du kan framställa önskemål om val av offentligt biträde. Ett offentligt biträde tar tillvara den enskildas intressen och ger råd och stöd under processen och vid en eventuell förhandling.